Archiv

Výroční zpráva za rok 2008

Vydáno dne 20. 02. 2009

o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
OBEC LOUKA     PSČ 67974  okres Blansko IČO:49463985
Č.účtu: 1361621309/0800, tel.OÚ 516 463 302
e-mail:
louka.bk@seznam.cz

Výroční zpráva za rok 2008
o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Úvod
2. Způsoby realizace zákona č. 106/1999 Sb.
3. Žádosti o informace doručené OÚ v roce 2008
4. Odvolání proti rozhodnutím o neposkytnutí informace
5. Soudní přezkum vydaných rozhodnutí o neposkytnutí informace
6. Řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona
7. Závěr

1. Úvod
Dne 1. 1. 2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), jehož prostřednictvím se realizuje ústavním pořádkem České republiky garantované právo občanů na svobodný přístup k informacím. Tento zákon současně stanoví, za jakých podmínek budou informace tzv. povinnými subjekty, mezi něž spadá rovněž Obecní úřad Louka (dále jen OÚ), žadatelům poskytovány.

2. Způsoby realizace zákona č. 106/1999 Sb.
V souladu se zákonem poskytuje OÚ informace žadatelům na základě žádosti nebo zveřejněním..

3. Žádosti o informace doručené OÚ v roce 2008
OÚ neobdržel žádnou žádost o informace, která odpovídala svou podstatou zákonu.

4. Odvolání proti rozhodnutím o neposkytnutí informace
Rozhodnutí o neposkytnutí informace nebylo vydáno.

5. Soudní přezkum vydaných rozhodnutí o neposkytnutí informace
Viz bod č. 4 – soudní přezkum se neuskutečnil.

6. Řízení o sankcích za nedodržování zákona
Za rok 2008 nebyl zjištěn žádný případ porušení některého z ustanovení předmětného zákona.

7. Závěr
Žádosti občanů o informace, které svou podstatou neodpovídají zákonu, jsou vyřizovány podle jiných zákonných předpisů (např. správní řád). Lze konstatovat, že zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je na OÚ Louka v celém rozsahu dodržován.

V Louce 20. 2. 2009  F.Dvořák – místostarosta

Vyvěšeno: 20. 2. 2009
sňato:       

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOUKA ZA ROK 2008

 

PŘÍJMY:

schvál.rozpočet

rozp.po změnách

skutečnost

 

Daň z příjmů FO ze záv.činnosti

85 000 Kč

117 300 Kč

155 076.65 Kč

 

Daň z příjmů FO ze SVČ

14 000 Kč

14 000 Kč

24 748.78 Kč

 

Daň z příjmů FO z kap.výnosů

5 000 Kč

5 000 Kč

14 397.30 Kč

 

Daň z příjmů právnických osob

80 000 Kč

207 600 Kč

236 672.22 Kč

 

Daň z příjmů právnických osob za obce

11 100 Kč

11 100 Kč

11 040.00 Kč

 

Daň z přidané hodnoty

140 000 Kč

280 000 Kč

354 770.23 Kč

 

Poplatek za likvidaci kom.odpadu

18 500 Kč

18 500 Kč

17 200.00 Kč

 

Poplatek ze psů

800 Kč

800 Kč

900.00 Kč

 

Správní poplatky

2 000 Kč

2 000 Kč

50.00 Kč

 

Daň z nemovitostí

100 000 Kč

100 000 Kč

133 784.00 Kč

 

Neinvestič.př.transfery ze SR

7 200 Kč

7 200 Kč

7 200 Kč

 

Neinvestič. dotace ze SR

 

20 000 Kč

20 000.00 Kč

 

Investiční dotace od  JM kraje

 

185 000 Kč

185 000.00 Kč

1031

Pěstební činnost

100 000 Kč

200 000 Kč

179 448.00 Kč

2310

Pitná voda

40 000 Kč

40 000 Kč

38 644.00 Kč

3392

Zájmová činnost v kultuře

3 000 Kč

3 000 Kč

 

3612

Bytové hospodářství

6 600 Kč

6 600 Kč

6 600.00 Kč

3613

Nebytové hoispodářství

16 800 Kč

14 300 Kč

12 000.00 Kč

3639

Komun.služby a územ.rozvoj- pronáj.pozem.

3 000 Kč

5 500 Kč

5 471.00 Kč

6310

příjmy z finančních operací

2 000 Kč

2 000 Kč

3 295.67 Kč

 

PŘÍJMY CELKEM

695 000 Kč

1 199 900 Kč

1 238 609.94 Kč

 

 

 

 

 

 

VÝDAJE :

 

 

 

1031

Pěstební činnost

132000,00

106000,00

102001,90

2212

Silnice

10000,00

117000,00

112904,00

2310

Pitná voda

15000,00

25000,00

14495,00

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

4000,00

4000,00

2762,50

3113

Základní školy

6400,00

6400,00

3812,00

3341

Rozhlas a Televize

 

500,00

409,00

3392

Kulturní dům – zájmová činnost v kultuře

266400,00

478400,00

478790,00

3399

SPOZ

6000,00

6000,00

3812,00

3419

Tělovýchovná činnost

20000,00

71500,00

50120,50

3612

Bytové hospodářství

12000,00

15000,00

10805,00

3631

Veřejné osvětlení

25000,00

25000,00

17164,00

3639

Kom. služby a územ.rozvoj

600,00

83800,00

79663,00

3721

Sběr a svoz nebez.odpadů

3000,00

3000,00

 

3722

Sběr a svoz komunál.odpadů

19000,00

24000,00

23652,00

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů (sklo)

14000,00

16000,00

14824,00

4351

pečovatelská služba

8000,00

9600,00

9600,00

5512

SDH

9000,00

9000,00

5299,00

6112

Zastupitelstvo obce

64000,00

64000,00

56992,00

6415

Volby do zastupit. územ.samospr.celků

 

20000,00

16027,00

6171

Místní správa OÚ

66500,00

91900,00

70861,22

6310

Příjmy a výdaje z finančních operací

3000,00

3700,00

3628,00

6399

Platby daní a poplatků SR

11100,00

11100,00

11040,00

 

VÝDAJE CELKEM

695000,00

1199900,00

1088662,12

 

 

 

 

 

 

FINANCOVÁNÍ

 

 

149 947,82 Kč

 

 

 

 

 

V roce 2007 byla obci poskytnuta investiční dotace na opravu Kulturního domu z prostředků JMk

ve výši 185 000 Kč a byla vyčerpána beze zbytku na opravu výše uvedené nemovitosti.

 

 

 

 

 

 

Závěrečný účet Obce Louka v plném členění k nahlédnutí na OÚ v Louce.

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřed. desce od 29.3.2009       do:18.4.2009

 

 

 

Schváleno zastupitelstvem obce dne:

28.4.2009

 

 

             Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajový části na paragrafy.

                Pro informaci o podrobných předpokládaných výdajích slouží tyto podklady k návrhu na rozpočet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Louka

 

 

IČO: 49463985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet 2009-položky výdajové

 

 

§

pol.

Popis

v Kč

 

1031

5021

Ostatní osobní výdaje

10 000,00

 

1031

5139

Nákup materiálu j. n.

30 000,00

 

1031

5156

Pohonné hmoty a maziva

2 000,00

 

1031

5169

Nákup ostatních služeb

48 000,00

 

 

 

Pěstební činnost

90 000,00

 

2212

5021

Ostatní osobní výdaje

5 000,00

 

2212

5171

Opravy a udržování

35 000,00

 

 

 

Silnice

40 000,00

 

2221

5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost

3 000,00

 

 

 

Provoz veřejné silniční dopravy

3 000,00

 

2310

5021

Ostatní osobní výdaje

5 000,00

 

2310

5139

Nákup materiáli j.n.

50 000,00

 

2310

5169

Nákup ostatních služeb

50 000,00

 

2310

5171

Opravy a udržování

95 000,00

 

 

 

Pitná voda

200 000,00

 

3113

5194

Věcné dary

3 500,00

 

 

 

Základní školy

3 500,00

 

3392

5021

Ostatní osobní výdaje

10 000,00

 

3392

5139

Nákup materiálu j. n.

5 000,00

 

3392

5154

Elektrická energie

11 000,00

 

3392

5169

Nákup ostatních služeb

24 000,00

 

 

 

Zájmová činnost v kultuře

50 000,00

 

3399

5194

Věcné dary

5 000,00

 

 

 

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.

5 000,00

 

3419

5021

Ostatní osobní výdaje

6 000,00

 

3419

5139

Nákup materiálu j. n.

10 000,00

 

3419

5169

Nákup ostatních služeb

20 000,00

 

3419

5171

Opravy a udržování

24 000,00

 

 

 

Ostatní tělovýchovná činnost

60 000,00

 

3612

5139

Nákup materiálu j. n.

2 000,00

 

3612

5169

Nákup ostatních služeb

3 000,00

 

3612

5171

Opravy a udržování

10 000,00

 

 

 

Bytové hospodářství

15 000,00

 

3631

5154

Elektrická energie

20 000,00

 

3631

5171

Opravy a udržování

5 000,00

 

 

 

Veřejné osvětlení

25 000,00

 

3639

5021

Ostatní osobní výdaje

1 200,00

 

3639

5163

Služby peněžních ústavů

7 000,00

 

3639

5169

Nákup ostatních služeb

70 800,00

 

3639

5329

Ostatní neinvestiční dotace

1 000,00

 

 

 

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

80 000,00

 

3721

5169

Nákup ostatních služeb

3 000,00

 

 

 

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3 000,00

 

3722

5021

Ostatní osobní výdaje

4 000,00

 

3722

5169

Nákup ostatních služeb

20 000,00

 

 

 

Sběr a svoz komunálních odpadů

24 000,00

 

3723

5169

Nákup ostatních služeb

5 000,00

 

 

 

Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než neb.)

5 000,00

 

4351

5169

Nákup ostatních služeb

7 000,00

 

 

 

Osobní asist.,peč.služba a podpora sam.bydlení

7 000,00

 

5512

5139

Nákup materiálu j.n.

25 000,00

 

5512

5156

Pohonné hmoty a maziva

5 000,00

 

 

 

Požární ochrana – dobrovolná část

30 000,00

 

6112

5019

Ostatní platy

12 000,00

 

6112

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

45 000,00

 

6112

5173

Cestovné

4 000,00

 

6112

5032

Povinné poj.na veřejné zdrav.poj.

3 000,00

 

 

 

Zastupitelstva obcí

64 000,00

 

6171

5021

Ostatní osobní výdaje

60 000,00

 

6171

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

2 000,00

 

6171

5139

Nákup materiálu

2 000,00

 

6171

5161

Služby pošt

1 000,00

 

6171

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

16 000,00

 

6171

5163

Služby peněžních ústavů

1 000,00

 

6171

5169

Nákup ostatních služeb

26 000,00

 

6171

5171

Opravy a udržování

20 000,00

 

6171

5173

Cestovné

3 000,00

 

6171

5175

Pohoštění

3 000,00

 

6171

5362

Platby daní a poplatků

1 000,00

 

6171

5901

Nespecifikované rezervy

146 000,00

 

 

 

Činnost místní správy

281 000,00

 

6310

5163

Služby peněžních ústavů

4 000,00

 

 

 

Obecné výdaje z finančních operací

4 000,00

 

6399

5362

Platby daní a poplatků

12 000,00

 

 

 

Ostatní finanční operace

12 000,00

 

 

 

Celkem výdaje

1 001 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne: 03.12.2008

 

 

 

 

 

 

 

vyvěšeno na úřed.desce 4.12.2008

 

 

sejmuto dne 20.12.2008

 

 

 

 

 

 

 

schváleno v zastupitelstvu 21.12.2008

 

Obec Louka, PSČ 679 74, okres Blansko, Jihomoravský kraj

 

 

IČO 49463985

 

 

 

 

 

 

VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2010 A 2011

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍJMY

r.2010

r.2011

 

Daňové příjmy

800000

900000

 

nedaňové příjmy

80000

90000

 

investiční dotace

3000000

3750000

8123

dlouhodobý úvěr

750000

 

 

celkem příjmy

4630000

4740000

 

 

 

 

 

VÝDAJE

 

 

1031

pěstební činnost

80000

110000

2212

silnice

15000

15000

2221

provoz veřej.silniční dopravy

4000

4000

2310

pitná voda

30000

30000

2341

vodní díla

90000

505000

3392

činnost v kultuře -KD

20000

20000

3399

SPOZ

10000

10000

3419

tělovýchovná činnost

30000

30000

3612

bytové hospodářství

5000

5000

3613

nebytové hospodářství

20000

20000

3631

veřejné osvětlení

30000

30000

3639

komunální služby a územní rozvoj

30000

30000

3721

sběr a svoz nebezpeč.odpadů

3000

3000

3722

sběr a svoz komunálních odpadů

35000

35000

3745

veřejná zeleň a vzhled obcí

20000

20000

4351

pečovatelská služba

7000

7000

5512

požární ochrana – SDH

20000

20000

6112

zastupitelstva obcí

52000

52000

6171

činnost místní správy

100000

120000

6310

příjmy a výdaje z finanč.operací

4000

4000

6399

ostatní finanční operace

10000

10000

 

investiční výdaje

4015000

3535000

8124

splátky úvěru

 

125000

 

celkem výdaje

4630000

4740000

 

 

 

 

 

Částky uvedeny v korunách českých.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne : 21.6.2009

 

 

 

Sňato z úřední desky dne : 10.7.2009

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno zastupitelstvem obce Louka dne :12.7.2009

 

Poskytování informací obcí Louka podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vydáno dne 20. 02. 2009 

Zveřejněním základních informací tak, jak to ukládá povinným subjektům § 5 tohoto zákona za účelem informování veřejnosti.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů za kterých provozuje svoji činnost

Povinným subjektem  je obec Louka, IČO 49463985, se sídlem Louka 33,  679 74 p. Olešnice dále jen obec.

Adresa povinného subjektu:  Obec Louka, Louka 33, 679 74 p.olešnice, telefon 0501/463 302, e-mail: louka.bk@seznam.cz, úřední dny:  středa  17.00 – 18.00 hod.nebo po dohodě se starostou obce.

Obec Louka vznikla 1.1.1994 rozdělením obce Olešnice dle ustanovení par.11 zákona č.367/1990 Sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů / úplné znění zák.č.410/1992 Sb/ .

Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

Popis organizační struktury
Orgány obce Louka jsou:

5ti členné zastupitelstvo obce Louka
Zastupitelstvo obce zvoleno ve volbách 15. a 15. 10.2010 ve složení

Josef Boček                   starosta ( tel.731 839 190)
Dvořák František          místostarosta, správce rozpočtu (tel. 724 089 354 )
Dufek Josef                   zastupitel
Boček Petr                    zastupitel
Budiš Pavel                   zastupitel

Obecní úřad tvoří starosta a místostarosta.

Orgány Zastupitelstva obce jsou výbory:
Finanční výbor
Kontrolní výbor

Obecní úřad:

 • v oblasti samostatné působnosti:
  • plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce,
  • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
  • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

Místo a způsob jak získat požadované informace

Požadované informace lze na obecnímm úřadě získat na základě písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení (např. prostřednictvím sítě Internet).

Pro informování veřejnosti je na obecním úřadu k nahlédnutí seznam právních předpisů a dalších informací pro veřejnost.

Jedná se především o tyto právní předpisy a informace:

 • platné vnitřní předpisy,
 • platné vyhlášky,
 • základní obecně používané právní předpisy.
 • Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel OÚ. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve pracovník OÚ žadatele o poskytnutí informace ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Jestliže žadatel svou žádost do 30 dnů od výzvy neupřesní, bude žádost o poskytnutí informace odmítnuta.

Postup při vyřizování žádostí je následující:

 • žádost se odloží, a to v případě, že nebude zřejmé, kdo ji činí a komu je určena. V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti OÚ, žádost se také odloží, ale s tím, že se tato skutečnost do tří dnů sdělí písemně žadateli.
 • Požadovaná informace se poskytne ve lhůtě nejpozději do 30ti dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit si kopii listinnou nebo na paměťových médiích.
 • O postupu při poskytování informace se pořídí stručný záznam, ve kterém se uvede datum přijetí žádosti, číslo jednací, způsob vyřízení žádosti a další informace, které uzná zaměstnanec za vhodné. Takto pořízený záznam je pak založen do evidence na příslušném odboru.
 • Lhůtu pro poskytnutí informace je možno ze závažných důvodů a v souladu se zákonem prodloužit, nejvýše však o deset dní, přičemž žadatel musí být o prodloužení a jeho důvodech prokazatelně informován (tj. doručení do vlastních rukou).

Rozhodnutí se vydává jen v případě nevyhovění žádosti, a to byť i jen částečného nevyhovění žádosti. Na řízení o nevyhovění žádosti se podpůrně použije zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění.

Lhůta pro poskytnutí informace a prodloužení této lhůty činí:

Lhůta je podle zákona:

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Informace se neposkytují v případech, kdy se týkají:

 • ochrany utajovaných skutečností (§ 7 zákona),
 • ochrany osobnosti a soukromí (§ 8 zákona),
 • ochrany obchodního tajemství (§ 9 zákona),
 • ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10 zákona),
 • jiných omezení práva na informace, i když se týkají jen bezprostřední činnosti MěÚ (§ 11 zákona)

Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

Omezení poskytnutí informace:

 • informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům,
 • informace dosud nerozhodnuté, do doby ukončení rozhodnutím v dané věci,
 • informace od třetích osob,
 • informace, které jsou předmětem ochrany duševního vlastnictví.
 •  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a povinnost poskytnout informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k poskytnuty k nahlédnutí

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto předpisů:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky,
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
Nařízení vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady,
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Zákon č. 71/1967 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 172/1991 Sb., o majetku obcí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník,
Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník,
Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
Zákon č. 344/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Tento výčet právních předpisů není úplný. Kompletní přehled zákonů a nařízení je k dispozici na www.zakony.cz.

Seznam platných obecně závazných vyhlášek obce Louka:

 • Vyhláška o místních poplatcích.
 • Vyhláška o dodávce pitné vody.
 • Jestliže bude požadován úkon, podléhající zákonu o správních poplatcích, účtuje se také správní poplatek podle příslušné položky uvedeného zákona. V případě vzniklých cestovních nákladů účtují se sazby dle platného znění zákona o cestovních náhradách.

Výroční zpráva za rok 2008 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Úvod

Dne 1. 1. 2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), jehož prostřednictvím se realizuje ústavním pořádkem České republiky garantované právo občanů na svobodný přístup k informacím. Tento zákon současně stanoví, za jakých podmínek budou informace tzv. povinnými subjekty, mezi něž spadá rovněž Obecní úřad Louka (dále jen OÚ), žadatelům poskytovány.

2. Způsoby realizace zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem poskytuje OÚ informace žadatelům na základě žádosti nebo zveřejněním. Občané mohou také získat všechny potřebné informace o OÚ dálkovým přístupem na internetové stránce obce Louka

3. Žádosti o informace doručené na OÚ v roce 2008

OÚ neobdržel v roce 2008 žádnou žádost o informace která odpovídala svou podstatou zákonu

V Louce 20.2.2009

F.Dvořák místostarosta obce

          NÁVRH ROZPOČTU OBCE LOUKA NA ROK 2010

 

Obec Louka, 679 74, okres Blansko, Jihomoravský kraj, IČO: 49463985

 

par.

pol.

PŘÍJMY:

 

 

1111

Daň z příjmů FO ze záv.činnosti

140 000 Kč

 

1112

Daň z příjmů FO z podnikání

14 000 Kč

 

1113

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

14 000 Kč

 

1121

Daň z příjmů právnických osob

180 000 Kč

 

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

8 000 Kč

 

1211

Daň z přidané hodnoty

320 000 Kč

 

1337

Poplatek za likvidaci kom.odpadu

21 800 Kč

 

1341

Poplatek ze psů

800 Kč

 

1361

správní poplatky

100 Kč

 

1511

Daň z nemovitostí

140 000 Kč

 

4112

Neinvestiční dotace ze SR

79 800 Kč

 

 

Bez ODPA

918 500 Kč

 

 

 

 

1031

2111

Pěstební činnost

30 000 Kč

2310

2111

Pitná voda

30 000 Kč

3392

2132

Zájmová činnost v kultuře

1 000 Kč

3639

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

7 100 Kč

3612

3612

Bytové hospodářství

18 000 Kč

3613

3613

nebytové hospodářství

15 000 Kč

6310

2141

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

2 300 Kč

 

 

 

 

 

 

PŘÍJMY CELKEM

1 021 900 Kč

 

 

 

 

 

 

VÝDAJE:

 

1031

 

Pěstební činnost

100 000 Kč

2212

 

Silnice

45 000 Kč

2221

 

Provoz veřejné dopravy

3 200 Kč

2310

 

Pitná voda

45 000 Kč

2341

 

Vodní díla

100 000 Kč

3392

 

Kulturní dům, zájmová činnost v kultuře

126 200 Kč

3399

 

Ostatní záležitosti kultury,církví…(SPOZ)

10 000 Kč

3419

 

Tělovýchovná činnost + hřiště

60 000 Kč

3612

 

Bytové hospodářství

10 000 Kč

3613

 

Nebytové hospodářství

80 000 Kč

3631

 

Veřejné osvětlení

35 000 Kč

3635

 

Územní plánování

80 000 Kč

3639

 

Kom.služby a územní rozvoj j.n.

30 000 Kč

3721

 

Sběr a svoz nebez.odpadů

3 000 Kč

3722

 

Sběr a svoz komunál.odpadů

35 000 Kč

3723

 

Sběr a svoz ostat.odpadů (sklo)

5 000 Kč

3745

 

veřejná zeleň a vzhled obcí

30 000 Kč

5512

 

SDH

45 000 Kč

4351

 

Pečovatelská služba

10 000 Kč

6112

 

Zastupitelstvo obce

55 000 Kč

6171

 

Místní správa OÚ

100 000 Kč

6310

 

výdaje z finančních operací

4 000 Kč

6399

 

Ostatní finanční operace

8 000 Kč

6402

 

Finanční vypořádání min.let

2 500 Kč

 

 

 

 

 

 

VÝDAJE CELKEM

1 021 900 Kč

 

 

 

 

Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové na paragrafy.

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

14.12.2009

 

 

Sňato z úřední desky dne:

30.12.2009

 

 

Schváleno zastupitelstvem obce Louka dne:

30.12.2009

Komentáře jsou uzavřeny.